ALGEMENE VOORWAARDEN - BEAUTY MEMBER CARD

De hieronder vermelde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het informatie- en spaarprogramma van de ICI PARIS XL Beauty Member Card-houder. Zij regelen de verhouding tussen de houder van de ICI PARIS XL Beauty Member Card enerzijds en ICI PARIS XL Nederland B.V. en haar filiaalbedrijven anderzijds.

Inhoud

Artikel 1 – Inhoud van het ICI PARIS XL spaarprogramma
Artikel 2 – ICI PARIS XL Beauty Member Card
Artikel 3 – De ICI PARIS XL Beauty Member Card aanvragen
Artikel 4 – Persoonlijke gegevens
Artikel 5 – Doel van de persoonsregistratie
Artikel 6 – Verlies of diefstal
Artikel 7 – Beëindiging deelname
Artikel 8 – Wijziging / beëindiging programma
Artikel 9 – Briefwisseling
Artikel 10 – We nemen privacy uiterst serieus
Artikel 11 – Slotbepaling

Artikel 1 - Inhoud van het ICI PARIS XL spaarprogramma

Als je een Beauty Member Card wilt aanvragen, krijg je in jouw ICI PARIS XL filiaal uitleg over de inhoud van het informatie- en spaarprogramma. Daar ontvang je ook het aanvraagformulier.

Artikel 2 – ICI PARIS XL Beauty Member Card

De Beauty Member Card is een klantenkaart van ICI PARIS XL Nederland B.V. Met deze Beauty Member Card kun je sparen bij alle aangesloten ICI PARIS XL filialen en ontvang je informatie over acties en aanbiedingen in de filialen van ICI PARIS XL Nederland B.V. Een door ICI PARIS XL Nederland B.V. vastgesteld bestedingsbedrag geeft recht op een Beauty Member Voucher. Deze Beauty Member Voucher is op naam gesteld en geeft recht op een vastgestelde korting bij jouw volgende aankoop bij ICI PARIS XL. Alleen natuurlijke personen kunnen sparen voor en aanspraak maken op Beauty Member Vouchers. Deelnemers kunnen niet voor Beauty Member Vouchers sparen voor zover zij gebruik maken van een ander kortingsprogramma van en/of andere (overkoepelende) kortingsafspraak met ICI PARIS XL.

Artikel 3 – De ICI PARIS XL Beauty Member Card aanvragen

U kunt de Beauty Member Card aanvragen door het aanmeldingsformulier, dat je kunt verkrijgen in elk ICI PARIS XL filiaal volledig in te vullen en te ondertekenen. De Beauty Member Card is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan andere personen. Tevens blijft de kaart steeds eigendom van ICI PARIS XL Nederland B.V.

Artikel 4 – Persoonlijke gegevens

Zolang je een geldige Beauty Member Card in jouw bezit heeft, worden jouw persoonlijke gegevens opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) waarvan ICI PARIS XL Nederland B.V. houder is. Deze persoonsregistratie zal geen gegevens aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit door de wet is toegestaan, dit in het aanmeldingsformulier staat vermeld of dit in het kader van de uitgave, het gebruik en de verrekening van de ICI PARIS XL Beauty Member Card noodzakelijk is. Als houder van een ICI PARIS XL Beauty Member Card krijg je regelmatig informatie over aanbiedingen en producten. Indien je geen prijs stelt op deze informatie, kun je dit schriftelijk kenbaar maken aan de afdeling Klantenservice van ICI PARIS XL.

Artikel 5 – Doel van de persoonsregistratie

Met behulp van de door jou verstrekte persoonsgegevens en door het gebruik van jouw Beauty Member Card bij jouw aankopen in de ICI PARIS XL filialen stel jij ICI PARIS XL in de gelegenheid jouw aankoopgegevens te registreren en daarvan gebruik te maken voor de hieronder beschreven doeleinden: je als houder van de Beauty Member Card, persoonlijk informeren over opgebouwde spaartegoeden, speciale aanbiedingen en acties die interessant zouden kunnen zijn, zodat jij als houder van de Beauty Member Card de mogelijkheid heeft jouw spaartegoed te vergroten. Bij een vastgesteld bestedingsbedrag ontvangt je een Beauty Member Voucher, die jou korting geeft op jouw volgende aankopen in de ICI PARIS XL filialen. Het andere doeleinde is je als houder van de Beauty Member Card beter te informeren over actuele zaken die mogelijk interessant voor jou zijn. De geregistreerde aankoopgegevens zullen ertoe bijdragen dat ICI PARIS XL jou als klant beter leert kennen, waardoor ICI PARIS XL beter in staat zal zijn om op jouw wensen en behoeften in te spelen.

Artikel 6 – Verlies of diefstal

In geval van verlies of diefstal van jouwBeauty Member Card dien je dit zo spoedig mogelijk na ontdekking te melden in een van de ICI PARIS XL filialen. Jouw gegevens worden genoteerd en jouw oude Beauty Member Card wordt geblokkeerd. Je ontvangt ter plaatse kosteloos een nieuwe Beauty Member Card.

Artikel 7 – Beëindiging deelname

U kunt op elk moment jouw deelname aan het programma beëindigen door ICI PARIS XL Klantenservice daarvan schriftelijk in kennis te stellen onder retournering van jouw Beauty Member Card. In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, indien je in strijd handelt met deze voorwaarden, je misbruik maakt van de rechten die je hebt als houder van de Beauty Member Card, of indien je op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan ICI PARIS XL en/of haar filialen, is ICI PARIS XL gerechtigd, onder voorbehoud van al haar overige rechten, jouw Beauty Member Card met onmiddellijke ingang in te trekken.

Artikel 8 – Wijziging / beëindiging programma

Houders van de ICI PARIS XL Beauty Member Card kunnen profiteren van speciale aanbiedingen en kortingen. Deze aanbiedingen worden door ICI PARIS XL samengesteld. Hiervoor geldt: zolang de voorraad strekt. De aard en geldigheidsduur worden bepaald door ICI PARIS XL. Ten aanzien van de spaarpunten welke binnen 3 jaar niet zijn gebruikt geldt dat deze na verloop van 3 jaar komen te vervallen. Jouw spaartegoed is 3 jaar geldig. In voorkomende gevallen behoudt ICI PARIS XL zich het recht voor om aanbiedingen en/of kortingen in te trekken, deze te wijzigen of daaraan nieuwe toe te voegen. De wijziging geldt in dat geval met ingang van de datum waarop je daar bericht over ontvangt. ICI PARIS XL behoudt zich tevens het recht voor het spaarprogramma in zijn geheel te beëindigen.

Artikel 9 – Briefwisseling

Alle communicatie met betrekking tot de Beauty Member Card en alles wat daarmee samenhangt, dient schriftelijk te gebeuren. Alle briefwisseling dient te worden gericht aan dit adres: ICI PARIS XL, Klantenservice, Postbus 34, 3927 ZL Renswoude. Briefwisseling van ICI PARIS XL aan de houder van de Beauty Member Card zal worden gezonden naar het laatste adres dat de houder van de Beauty Member Card aan ICI PARIS XL heeft doorgegeven. ICI PARIS XL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve adressering of verzending van briefwisseling. Naamswijzigingen, adreswijzigingen en andere wijzigingen die voor ICI PARIS XL belangrijk zijn in verband met het gebruik van de ICI PARIS XL Beauty Member Card, kan je melden aan de Klantenservice.

Artikel 10 - We nemen privacy uiterst serieus

De persoonlijke gegevens die wij verwerken, zijn afhankelijk van hoe je onze diensten gebruikt. Wij gebruiken je persoonlijke gegevens om onze online en winkeldiensten af te stemmen op je voorkeuren, om je aankopen en diensten aan te bieden, om je verzoeken te behandelen, om contact met je op te nemen over speciale producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn, om prijstrekkingen, spelletjes of wedstrijden te organiseren of om relevante administratieve diensten uit te voeren. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg onze website voor een volledige versie van ons privacybeleid.

Artikel 11 – Slotbepaling

ICI PARIS XL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Na wijziging vervallen alle voorgaande voorwaarden. De houder van de Beauty Member Card wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Door gebruik van de Beauty Member Card na de datum van de wijziging stemt de kaarthouder in met de wijzigingen. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden en op het het spaarprogramma van de ICI PARIS XL Beauty Member Card.