Algemene voorwaarden - Privilege Pas

De hieronder vermelde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het informatie- en spaarprogramma van de ICI PARIS XL Privilege Pas-houder. Zij regelen de verhouding tussen de houder van de ICI PARIS XL Privilege Pas enerzijds en ICI PARIS XL Nederland B.V. en haar filiaalbedrijven anderzijds.

Inhoud

Artikel 1 – Inhoud van het ICI PARIS XL spaarprogramma
Artikel 2 – ICI PARIS XL Privilege Pas
Artikel 3 – De ICI PARIS XL Privilege Pas aanvragen
Artikel 4 – Persoonlijke gegevens
Artikel 5 – Doel van de persoonsregistratie
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Artikel 7 – Verlies of diefstal
Artikel 8 – Beëindiging deelname
Artikel 9 – Wijziging / beëindiging programma
Artikel 10 – Briefwisseling
Artikel 11 – Wetgeving op de privacy
Artikel 12 – Slotbepaling

Artikel 1 - Inhoud van het ICI PARIS XL spaarprogramma

Als je een Privilege Pas wilt aanvragen, krijg je in jouw ICI PARIS XL filiaal uitleg over de inhoud van het informatie- en spaarprogramma. Daar ontvang je ook het aanvraagformulier.

Artikel 2 – ICI PARIS XL Privilege Pas

De Privilege Pas is een klantenkaart van ICI PARIS XL Nederland B.V. Met deze Privilege Pas kun je sparen bij alle aangesloten ICI PARIS XL filialen en ontvang je informatie over acties en aanbiedingen in de filialen van ICI PARIS XL Nederland B.V. Een door ICI PARIS XL Nederland B.V. vastgesteld bestedingsbedrag geeft recht op een Privilege Cheque. Deze Privilege Cheque is op naam gesteld en geeft recht op een vastgestelde korting bij jouw volgende aankoop bij ICI PARIS XL. Alleen natuurlijke personen kunnen sparen voor en aanspraak maken op privilegebonnen. Deelnemers kunnen niet voor privilegebonnen sparen voor zover zij gebruik maken van een ander kortingsprogramma van en/of andere (overkoepelende) kortingsafspraak met ICI PARIS XL.

Artikel 3 – De ICI PARIS XL Privilege Pas aanvragen

U kunt de Privilege Pas aanvragen door het aanmeldingsformulier, dat je kunt verkrijgen in elk ICI PARIS XL filiaal volledig in te vullen en te ondertekenen. De Privilege Cheque is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan andere personen. Tevens blijft de kaart steeds eigendom van ICI PARIS XL Nederland B.V.

Artikel 4 – Persoonlijke gegevens

Zolang je een geldige Privilege Pas in jouw bezit heeft, worden jouw persoonlijke gegevens opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) waarvan ICI PARIS XL Nederland B.V. houder is. Deze persoonsregistratie zal geen gegevens aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit door de wet is toegestaan, dit in het aanmeldingsformulier staat vermeld of dit in het kader van de uitgave, het gebruik en de verrekening van de ICI PARIS XL Privilege Pas noodzakelijk is. Als houder van een ICI PARIS XL Privilege Pas krijg je regelmatig informatie over aanbiedingen en producten. Indien je geen prijs stelt op deze informatie, kun je dit schriftelijk kenbaar maken aan de afdeling Klantenservice van ICI PARIS XL.

Artikel 5 – Doel van de persoonsregistratie

Met behulp van de door jou verstrekte persoonsgegevens en door het gebruik van jouw Privilege Pas bij jouw aankopen in de ICI PARIS XL filialen stel jij ICI PARIS XL in de gelegenheid jouw aankoopgegevens te registreren en daarvan gebruik te maken voor de hieronder beschreven doeleinden: je als houder van de Privilege Pas, persoonlijk informeren over opgebouwde spaartegoeden, speciale aanbiedingen en acties die interessant zouden kunnen zijn, zodat jij als houder van de Privilege Pas de mogelijkheid heeft jouw spaartegoed te vergroten. Bij een vastgesteld bestedingsbedrag ontvangt je een Privilege Cheque, die jou korting geeft op jouw volgende aankopen in de ICI PARIS XL filialen. Het andere doeleinde is je als houder van de Privilege Pas beter te informeren over actuele zaken die mogelijk interessant voor jou zijn. De geregistreerde aankoopgegevens zullen ertoe bijdragen dat ICI PARIS XL jou als klant beter leert kennen, waardoor ICI PARIS XL beter in staat zal zijn om op jouw wensen en behoeften in te spelen.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

ICI PARIS XL kan geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd gebruik van en frauduleus handelen met de ICI PARIS XL Privilege Pas of voor de gevolgen van vertraging bij de vervanging van een zoekgeraakte, gestolen of beschadigde Privilege Pas. Wanneer er onduidelijkheid zou ontstaan over het spaarpuntensaldo, dan is het saldo en de totstandkoming van dit saldo dat in de administratie van ICI PARIS XL staat vermeld, bepalend, tenzij de houder van de getrouwheidskaart het bewijs van het tegendeel levert.

Artikel 7 – Verlies of diefstal

In geval van verlies of diefstal van jouw Privilege Pas dien je dit zo spoedig mogelijk na ontdekking te melden in een van de ICI PARIS XL filialen. Jouw gegevens worden genoteerd en jouw oude Privilege Pas wordt geblokkeerd. Je ontvangt ter plaatse kosteloos een nieuwe Privilege Pas.

Artikel 8 – Beëindiging deelname

U kunt op elk moment jouw deelname aan het programma beëindigen door ICI PARIS XL Klantenservice daarvan schriftelijk in kennis te stellen onder retournering van jouw Privilege Pas. In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, indien je in strijd handelt met deze voorwaarden, je misbruik maakt van de rechten die je hebt als houder van de Privilege Pas, of indien je op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan ICI PARIS XL en/of haar filialen, is ICI PARIS XL gerechtigd, onder voorbehoud van al haar overige rechten, jouw Privilege Pas met onmiddellijke ingang in te trekken.

Artikel 9 – Wijziging / beëindiging programma

Houders van de ICI PARIS XL Privilege Pas kunnen profiteren van speciale aanbiedingen en kortingen. Deze aanbiedingen worden door ICI PARIS XL samengesteld. Hiervoor geldt: zolang de voorraad strekt. De aard en geldigheidsduur worden bepaald door ICI PARIS XL. Ten aanzien van de spaarpunten welke binnen 3 jaar niet zijn gebruikt geldt dat deze na verloop van 3 jaar komen te vervallen. Jouw spaartegoed is 3 jaar geldig. In voorkomende gevallen behoudt ICI PARIS XL zich het recht voor om aanbiedingen en/of kortingen in te trekken, deze te wijzigen of daaraan nieuwe toe te voegen. De wijziging geldt in dat geval met ingang van de datum waarop je daar bericht over ontvangt. ICI PARIS XL behoudt zich tevens het recht voor het spaarprogramma in zijn geheel te beëindigen.

Artikel 10 – Briefwisseling

Alle communicatie met betrekking tot de Privilege Pas en alles wat daarmee samenhangt, dient schriftelijk te gebeuren. Alle briefwisseling dient te worden gericht aan dit adres: ICI PARIS XL, Klantenservice, Postbus 34, 3927 ZL Renswoude. Briefwisseling van ICI PARIS XL aan de houder van de Privilege Pas zal worden gezonden naar het laatste adres dat de houder van de Privilege Pas aan ICI PARIS XL heeft doorgegeven. ICI PARIS XL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve adressering of verzending van briefwisseling. Naamswijzigingen, adreswijzigingen en andere wijzigingen die voor ICI PARIS XL belangrijk zijn in verband met het gebruik van de ICI PARIS XL Privilege Pas, kan je melden aan de Klantenservice.

Artikel 11 - Wetgeving op de privacy

De door de houder van de Privilege Pas verstrekte gegevens worden op de hiervoor beschreven wijze opgenomen in de ICI PARIS XL databank. De via deze weg verzamelde gegevens zullen door ICI PARIS XL Nederland B.V. gebruikt worden overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Je hebt het recht om op elk moment de door ons verzamelde gegevens in te kijken, te wijzigen of te laten verwijderen. ICI PARIS XL zal deze gegevens gebruiken in het kader van haar marketingactiviteiten, alleen of samen met haar partners. Je hebt het recht om zich kosteloos tegen deze directmarketingacties te verzetten.

Artikel 12 – Slotbepaling

ICI PARIS XL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Na wijziging vervallen alle voorgaande voorwaarden. De houder van de Privilege Pas wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Door gebruik van de Privilege Pas na de datum van de wijziging stemt de kaarthouder in met de wijzigingen. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden en op het het spaarprogramma van de ICI PARIS XL Privilege Pas.