1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Ici Paris XL Nederland B.V, gevestigd aan de Nijborg 17 te Renswoude (hierna: "Ici Paris"), georganiseerde promotionele actie (hierna: “de Actie”) en zijn tevens te raadplegen op de website www.iciparisxl.nl.
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 Ici Paris is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, evenwel niet ten nadele van de deelnemers, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Ici Paris daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Ici Paris bekend gemaakt worden via de website www.iciparisxl.nl
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Ici Paris gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Deze actie begint op 29-04-2019 en eindigt 12-05-2019.
1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland.

2. De Actie
2.1 Bij elke aankoop bij ICI PARIS XL ontvang je een voucher van Greetz met een unieke code. Met deze voucher ontvang je een gratis Greetz kaart t.w.v. €2,85. Betaal alleen de postzegel zelf.

3. Voorwaarden
3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode. 3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.5 Ici Paris xl is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
3.6 Medewerkers van A.S. Watson en het communicatiebureau zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor familieleden die onder hetzelfde dak wonen.
3.7 Alleen volledig en correcte deelnames worden in behandeling genomen.

4. Uitkering van prijzen
4.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
4.2 Na afloop van de actieperiode zal uit alle deelnemers door een onafhankelijk persoon de winnaars geselecteerd worden. Uiterlijk 10-05-2019 18:00 uur zullen de winnaars per e-mail horen of ze gewonnen hebben. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
4.3 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Ici Paris. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden binnen een termijn van 30 dagen, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
4.4 Gebruik van de Ici Paris ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Ici Paris kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actie-voorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.
4.5 Ici Paris kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de website en/of het mailsysteem. Ici Paris kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de Actie en de hardware- of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.
4.6 Ici Paris behoudt zich het recht om een gelijkaardig cadeau te geven, wanneer er problemen zijn met het aangeboden cadeau.
4.7 Prijzen kunnen in samenwerking met leveranciers worden verstrekt.

6. Privacy
6.1 De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden in een database van Ici Paris ingevoerd om het goede verloop van deze wedstrijd te verzekeren en om in contact te treden met de winnaars.
6.2 Prijzen kunnen in samenwerking met leveranciers worden verstrekt. De winnaar van de prijs geeft Ici Paris toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke andere persoonsgegevens te delen met onze leveranciers en andere derden om het verstrekken van de prijs mogelijk te maken, dan wel om contact op te nemen met de winnaars en adresgegevens te vragen om het verstrekken van de prijs mogelijk te maken.
6.3 De winnaar van de prijs geeft Ici Paris toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Ici Paris verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Ici Paris heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
6.4 Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg onze website https://www.iciparisxl.nl/nl/privacybeleid voor een volledige versie van ons privacybeleid.

7. Klachten
7.1 ICI Paris is uitsluitend voor de uitgifte van de vouchers. Voor de verdere afhandeling van deze actie kan er contact opgenomen worden met de klantenservice van Greetz.
7.2 Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. Eenieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij De kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.

Ga terug naar de actie via deze link.